AIR FORCE & AIR DEFENCE DEPARTMENT

AIR FORCE & AIR DEFENCE DEPARTMENT


1504 Sofia, blvd. Evlogi i Hristo Georgievi 82
1
rnda@armf.bg

Катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“

(AIR FORCE & AIR DEFENCE DEPARTMENT) на Военна академия „Г. С. Раковски“, осъществява научноизследователска и учебна дейност, осигуряващи подготовката на експерти в професионалните направления „Военно дело” и „Национална сигурност”.

В катедрата „ВВС и ПВО“ се извършва обучение и подготовка в следните направления:

  • редовна и задочна форма на обучение на офицери (слушатели) за придобиване на образователна и квалификационна степен “магистър” в професионално направление „Военно дело”;
  • редовна, задочна и дистанционна форма на обучение на граждански лица (студенти) за придобиване на образователна и квалификационна степен “магистър” в професионално направление “Национална сигурност”;
  • квалификационни курсове в различни области на въздухоплаването;

Обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по акредитирана докторска програма.

Докторски програми:

„Сигурност във въздухоплаването” от професионално направление „Национална сигурност”.

Магистърски програми:

  • „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво” от професионално направление „Военно дело”, специализация ВВС;
  • „Сигурност във въздухоплаването” от професионално направление „Национална сигурност”.

Квалификационни курсове:

Курсовете, провеждани от катедра „ВВС и ПВО” са насочени към различни структури от националната система за сигурност, както и граждански организации и държавни ведомства.

Курсовете са в следните области: основи на въздухоплаването; сигурност на въздухоплаването; планиране, координиране и оперативно използване ДУЛС; подготовка на офицери за нуждите на ВВС и др.

Научноизследователска дейност:

  • тестови изпитания на ДУЛС;
  • тестови изпитания на системи за противодействие на ДУЛС;
  • използване и противодействие на ДУЛС;
  • в област сигурност и отбрана;
  • участие в учения на формированията от Въоръжените сили с „Комплекс въздушна обстановка“.